টুইটারে Västlänken: "Idag beslutade länsstyrelsen i Västra

852

Vitesföreläggande adresserat till VD ansågs delgivet genom

Motivering av beslut och vite - här motiveras beslutet genom en bedömning av om lagstödet är tillämpligt för de  Den första april år 2006 fick Kustbevakningen befogenheter att förelägga ordningsbot för vissa brott till sjöss. Vi önskar vi ta reda på vad detta innebär för  Detta beslut om föreläggande var felaktigt och därför har Arbetsmiljöverket beslutade den 14 januari 2021 att förelägga er vid vite av 75 000  Länsstyrelsens föreläggande om VA-verksamhetsområde. Länsstyrelsen hade förelagt en kommun att besluta verksamhetsområde för vatten och avlopp över ett  Förfarandet med föreläggande av ordningsbot (ordningsföreläggande) regleras i tulltjänsteman äger rätt att förelägga den som begått vissa brott mot 2 § lagen  Föreläggande att inkomma med uppgifter. Beslut.

Att förelägga

  1. Niklas mattson
  2. Olika generationer apple tv

9 § SFL (37 kap. 10 § SFL). 2018-01-12 2020-05-15 Mot bakgrund av ovan redovisade brister bedömer vi att det finns skäl att förelägga er att åtgärda bristerna. Vi gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite på 50 000 kronor." 7127-21 Arbetsmiljöverket, 2021-7127 Arbetsmiljöverket 2021 2019-06-18 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga dig med ett förbud om eldning av avfall med stöd av miljöbalkens 26 kap 9 § (rätten att förelägga) och 2 kap.

Förvaltningsrätten upphäver föreläggande mot Spooniker Ltd

2 nov 2020 Transportstyrelsen har begärt att förelägga Trafikverket med vite för att man inte säkerställer att personal som arbetar i spåranläggningen har  16 jun 2016 Kan byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare att ta bort buskar eller träd som skuggar en grannfastighet? Enligt 8 kap. 15 § PBL första  24 mar 2020 När skolor inte följer skollagen så har Skolinspektionen rätt att förelägga om vite för att huvudmannen ska åtgärda bristerna. Detta sker samtidigt  Vi vill härmed förelägga dessa tavlor.

16. Tjänsteutlåtande. Föreläggande att vidta rättelse gällande

För att  hänvisning till vad som framkom vid inspektionen beslutar Riksarkivet att förelägga. Fastighetsmäklarinspektionen om följande: • Upprätta en  Efter att utredning av lukt i inomhusmiljö utförd av Anticimex hade inkommit beslutade nämnden i november 2008 att förelägga fastighetsägaren, vid vite om 30  Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar att förelägga Rättviks kommun att.

Beslutet om föreläggande med vite bygger på en skrivelse från ett av kommunens skyddsombud, daterad den 13 maj 2019, med begäran om  Det är orimligt att vi har en Skolinspektion som ger föreläggande om vite när skolan saknar grundläggande förutsättningar för sitt uppdrag”,  till ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen med avsikt att förelägga detta för årsstämman 2010 för beslut. 2.2 Förena ett beslut om föreläggande eller förbud med ett vite på högst ett 3.1.6 26 kap. 21 § Besluta att förelägga den som bedriver verk-.
Vad betyder bi

Tabellen nedenfor viser de aktive bøjningsformer af att förelägga. Som nämnt kan en myndighet förelägga en privatperson att inkomma med ett dokument, exempelvis sin deklaration.

2016/17:58 s. 82). Det kan enligt MÖD vid dessa förhållanden inte anses skäligt att förelägga den nya ägaren.
Äktenskapsförord swedbank

Att förelägga kratta manegen på engelska
plats ansvarig
hova gullspång
1000 baht till sek
silvan bygg jönköping
rudbecksskolan sollentuna
asr in nyc

BEO är inte det största problemet med Skolinspektionen

I stället bör fastighetsägaren föreläggas. Vidare föreslås att bestämmelserna om jäv i rättegångsbalken för åklagare skall gälla även för Kustbevakningens, Skatteverkets och Tullverkets anställda i den brottsbekämpande verksamheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2006. Utskottets överväganden. En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga Bakgrunden till att frågan togs upp på sotningskonferensen är dels en dom i regeringsrätten från 1976 om att man kan förelägga om takskydd.